• pl
    • en
    • uk

Instytucje publiczne

„Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Art. 31a. 1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Art. 31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej.

Art. 31c. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny.

Przykładowy zakres prac wg Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

09.33.12.00 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
1.32.31.00 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
44.11.21.10 - Części wiat
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.57.00 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45.26.12.15 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
66.00.00.00-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe